2015-12-29

ZADANIA - Wykaz wydziałów Inspektoratu

WYDZIAŁ INSPEKCJI I KONTROLI

Naczelnik Wydziału - WIESŁAW STACHURSKI, tel. (085) 748-1286

 1. Kontrola budowy obiektów budowlanych dotyczących dróg ekspresowych, krajowych i wojewódzkich, obiektów hydrotechnicznych i na terenach kolejowych.

 1. Kontrola użytkowania obiektów budowlanych wymienionych w punkcie 1 w zakresie zgodności z przepisami Prawa budowlanego.

 1. Kontrola materiałów i wyrobów budowlanych stosowanych przy robotach wymienionych w punkcie 1.

 1. Kontrola działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej w powiatach i nadzór instancyjny nad działalnością Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.

 1. Prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej.

 1. Wnioskowanie o wszczęcie postępowania w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

 2. Kontrola budowy obiektów budowlanych służących celom wojskowym i bezpieczeństwa na terenach zamkniętych.

 3. Kontrola użytkowania obiektów wymienionych w punkcie 1 w zakresie zgodności z Prawem budowlanym.

 4. Kontrola materiałów i wyrobów budowlanych stosowanych przy w/w robotach budowlanych.

 5. Prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności katastrofy budowlanej na terenach zamkniętych.

 

WYDZIAŁ ORZECZNICZO-PRAWNY

Naczelnik Wydziału - Zofia Sobczyk tel. (085) 748-1274

 1. Prowadzenie postępowania odwoławczego od rozstrzygnięć administracyjnych z zakresu Prawa budowlanego wydanych przez organy nadzoru budowlanego szczebla powiatowego - Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego.

 1. Prowadzenie postępowań nadzwyczajnych w odniesieniu do decyzji PINB - stwierdzenie nieważności oraz do własnych (tryb wznowieniowy).

 1. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji w odniesieniu do decyzji ostatecznych Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w I instancji oraz prowadzenie postępowań w trybie odwoławczym od rozstrzygnięć (egzekucja szczebla powiatowego).

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których Wojewoda jest organem I instancji (dotyczy dróg ekspresowych, krajowych i wojewódzkich, obiektów hydrotechnicznych i na terenach kolejowych).

 1. Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego.

WYDZIAŁ WYROBÓW BUDOWLANYCH

NACZELNIK WYDZIAŁU - HELIODOR TRIBIŁŁO, tel. (085) 748-1281, 663-3450

      1. Kontrola wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych u producentów i sprzedawców.

      2. Prawidłowość oznakowania wyrobów budowlanych.

      3. Orzekanie, że dany wyrób jest wyrobem regionalnym.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się